گنجینه دعا 7

مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم یا جبرئیل این چه دعائى است که جمله فرشتگان مى خوانند؟ گفت یا محمد صلى الله علیه و آله این همان دعایى است که از جانب حق به شما آوردم و خداى تعالى مى فرماید که هر که از آدم تا خاتم این دعا را بخواند یا با خود دارد عزیز و مکرم گردد و حاجتش برآورده شود حق تعالى هیچ حجاب در میان او و خودش نگذارد و او را از جمیع بلایا محفوظ فرماید و اگر از آدم تا خاتم جمع شوند و جمیع دریاها مرکب گردد و آسمان و زمین کاغذ شود چندان نویسنده که همه فرشتگان مانده شوند و دریا خشک شود و آسمان و زمین تمام شود نمى تواند ثواب این دعا را بنویسند و از هزار یکى نوشته نشود و خواننده و دارنده این دعا را تنگى دست ندهد و تا روز اجل بستگى در کار وى نشود و در روز قیامت حساب را از وى بردارند و بى حساب داخل بهشت شود.
 یا محمد دارنده و خواننده این دعا رستگارى یابد. هر کس در عمر خود این دعا را یک بار بخواند و اگر نتواند گوش بدهد یا با خود دارد چنان باشد که چهل هزار ختم قرآن کرده باشد و چهل هزار حج کرده باشد و چهل هزار گوسفند قربانى کرده و چهل هزار بنده آزاد کرده و چهل هزار مسکین را طعام داده و چهل هزار برهنه را پوشیده باشد و تورات موسى و انجیل عیسى و زبور داوود و فرقان محمد المصطفى صلى الله علیه و آله را خوانده باشد و اگر بیمار باشد چنانچه طبیبان از معالجه آن عاجز باشند چون این دعا را به آن بیمار دهند و بر بالین وى گذارند شفا یابد و اگر کسى قرض دار باشد و این دعا را بخواند حق تعالى دین او را ادا فرماید و اگر کسى کاهل نماز باشد این دعا را با خود دارد حق تعالى دل او را روشن گرداند حریض نماز شود و اگر زن دشوار زاید این دعا را بر آب خواند بخورد به آسانى بار نهد و اگر کسى را بسته باشند این دعا را بر موم گیرند و بر کمر وى بندند فى الحال گشاده گردد و اگر بخت دختر بسته باشد این دعا را بخواند یا با خود دارد بخت او گشاده شود و اگر کسى را به پاى دار برند این دعا را بر وى بخوانند و بدمند یا در نزد آن کس باشد هیچ ضررى به او نرسد و اگر جهت فرزند بخواند خداوند عالم پسرى به وى عطا فرماید و دارنده این دعا از گزند مار و عقرب و زبان بدگویان ایمن گردد.
 خواننده و دارنده این دعا از درد گوش و دردسر و درد چشم و درد دل و جگر و فلج و لغوه و جمیع دردها ایمن گردد و هر کس این دعا را با خود به گرد برد حق سبحانه او را ببخشد و سکرات موت را بر وى آسان گرداند و از عذاب قبر و سوال نکیر و منکر ایمن گردد و روز جزا چهل هزار فرشته به استقبال وى برآیند تا داخل بهشت مى کنند و شرح این دعا بسیار بود اما مختصر کردیم تا ملال نگیرد بسیار مجرب است ان شاء اللّه و اللّه اعلم بالصواب .

××××××××××××

 

 هذا دعاى معراج
 یا سید یا سند یا صمد یا من له المستند اجعل لى فرجا و مخرجا مما انا فیه و اکفنى فیه و اعوذ بک بسم اللّه التامات یا اللّه یا اللّه یا اللّه یا رحمن یا رحمن یا رحمن یا رحیم یا خالق یا رازق یا بارى یا اول یا اخر یا ظاهر یا باطن یا مالک یا قادر یا واهب یا وهاب یا تواب یا حکیم یا سمیع یا بصیر یا غفور یا رحیم یا غافر یا شکور یا عالم یا عادل یا کریم یا رحیم یا ودود یا غفور یا روف یا وتر یا مغیث یا مجیب یا حبیب یا منیب یا رقیب یا معید یا حافظ یا قابض یا حى یا مالک یا باعث یا وارث یا رحیم یا راحم یا فاتح یا فارج یا فاخر یا معز یا مذل یا معین یا مبین یا جلیل یا جمیل یا کفیل یا وکیل یا دلیل یا حى یا قیوم یا جبار یا غفار یا حنان یا منان یا دیان یا غفران یا برهان یا سبحان یا مستعان یا سلطان یا امین یا مومن یا متکبر یا شکور یا عزیز یا على یا وفى یا قوى یا غنى یا محق یا معطى یا اخر یا احسن الخالقین یا خیر الرازقین یا خیر الغافرین یا خیر المحسنین یا خیر الناصرین یا ارحم الراحمین یا نور السموات و الارض یا هادى المضلین یا دلیل المتحیرین یا خالق کلشى ء یا فاطر السموات و الارض یا هادى المضلین یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب یا رفیع الدرجات یا ولى الحسنات یا غافر الخطیئات یا محیى الاموات یا ضاعف الحسنات یا دافع البلیات اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من الطاعون و الزلزله و الفجاه و الوباء و من شر السلطان الجابر و شر العین السوء و من شر الاعداء و من شر الجن و الانس بحق لا اله الا هو الحى القیوم بحق کهیعص و بحق حمعسق و بحق محمد المصطفى و بحق على المرتضى و الائمه الهدى و بحق اللوح و القلم و الکرسى و العرش و بحق فسیکفیکهم اللّه و هو السمیع العلیم اللهم احفظ صاحب هذ الدعاء من شر کل ذى شر و من شر طارق اللیل و النهار و من شر والد و ما ولد و من شر مایلج فى الارض و ما یخرج منها و هو الغفور الرحیم اللهم احفظ صاحب هذا الدعا من شر الاعداء و من شر جمیع المحنه و الداء و من شر النفاثات فى العقد و من شر حاسد اذا حسد یا رب بعز عزتک و القهر بلطفک و الرحمه رحمتک یا واهب العطایا یا دافع البلایا یا غافر الخطایا یا ستار العیوب یا نور الغیوب یا نور القلوب یا حبیب القلوب یا قاضى الحاجات یا رحمن الدنیا و الاخره یا ارحم الراحمین و بحق الا الا اللّه تصیر االامور اللهم استودعک نفسى و روحى و مالى و اولادى و جمیع ما انعمت على فى الدین و الدنیا و الاخره انه لا یضیع صانیک یصونک و محفو ظک و مامولک و لایجیرنى احد منک و لن اجد من دونه ملتحدا اللهم ربنا اتنا فى الدنیا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار و عذاب القبر برحمتک یا ارحم الراحمین و صلى اللّه على محمد و اله اجمعین الطاهرین و الائمه المعصومین و سلم تسلیما کثیرا کثیرا.

/ 0 نظر / 11 بازدید