اللهُمَّ تَقبَّل مِنّا هذَا القَلیلْ

 

 

 

 

 

خیلے حال میده یه بچه خوشگل دنیا بیارے

خیلے حال میده تو کودکے همه جا از ادبش و تو بزرگے از اخلاق و صفا و صمیمیتش حرف بزنند

خیلے حال میده به سنین جــوانے که رسید وقتی نگاش کنے دلت بره

خــوشگل،خــوشتیپ،آقـــا

ولے از همه اینا باحـــال تر مے دونے چیه؟

اینه که وقتے بعد چندین سال چشم انتظارے استخوناے پسر خوشتیپتُ

بیارن، کـــفن ُبگیرے سمت آسمــــون و آروم بگے :

اللهم تقبل منا هذا القلیل ...

/ 0 نظر / 11 بازدید