خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار میشود

 

 

خــورشید هر روز دیرتر از پـــدرم بیدار میشود

اما زودتر از او به خـــانه بر میگردد!!!

 

 

 

راحت نوشتیم بــابــا نان داد ؛

بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نــان همه جوانیش را داد !

/ 0 نظر / 17 بازدید