گفتگو با شیطان

 

 

 

 

 

 

امروز ظهر شیطان را دیدم !

نشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه برمیداشت…

    گفتم: ظهر شده، هنوز بساط کار خود را پهن نکرده اے؟ بنی آدم نصف روز خود

را بی تو گذرانده اند…

شیطان گفت: خود را بازنشسته کرده ام. پیش از موعد !!

/ 0 نظر / 27 بازدید