چادری های زهــــــــرایی

 

 

 

 

 

 

چادری ها زهــــــــرایی نیستند!

اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد...

********
چادری ها زهــــــــرایی نیستند!

اگر سیاهی چادرشان حرمت خون شهیدان را به مردم ننمایاند...

********
چادری ها زهـــــــــرایی نیستند!

اگر منتظـــــــــر یوسف زهرا نباشند...

********
چادری ها زهــــــــرایی نیستند!

اگر فکرشان،هدفشان،راهشان،نگاهشان،عشقشان و حجابشان فاطمی نباشد...
/ 0 نظر / 16 بازدید